VILKÅR & BETINGELSER

 1. Informasjon om kjøper.

Kjøper er Gullbørsen AS, org. nr.: NO 997 725 786 MVA. Gullbørsen AS er søsterselskap av Bjørklund Norge AS, og markedsfører seg under navnet Bjørklund Gullbørsen via hjemmesiden www.gullborsen.no , www.bjorklund.no og via Bjørklund butikk. Kjøper er heretter kalt Bjørklund Gullbørsen. Bjørklund Gullbørsen kjøper gammelt og brukt gull i form av fint gull, smykker, gullmynter o.l. Bjørklund Gullbørsen har alle nødvendige offentlige bevillinger og tillatelser som er nødvendig for sin virksomhet. Politiet har til enhver tid mulighet til å kontrollere de varer vi kjøper for å avdekke eventuelle kriminelle handlinger knyttet til varene og / eller etterforske mistanke om slike forhold.

Innkjøpspriser, erstatninger og avgifter tar utgangspunkt i den til enhver tid gjeldende markedsprisen for gull. De vilkår som angis, samt all øvrig informasjon på Bjørklund Gullbørsen sin hjemmeside, skal sees i sammenheng med de vilkår og forutsetninger som gjelder for de kjøpsavtaler Bjørklund Gullbørsen inngår. Gjennom å akseptere våre vilkår, bekrefter Selger å ha lest vilkårene.

 1. Begrep

Bjørklund Gullbørsen kjøper i henhold til disse vilkår gull i form av brukt gull, heretter benevnt som Varen, av både juridiske og fysiske personer, heretter kalt Selger.

Tjenesten om kjøp av gull markedsføres gjennom Bjørklund Gullbørsen sin hjemmeside www.gullborsen.no, www.bjorklund.no og via Bjørklund butikk.

 1. Kjøpsavtale

Bjørklund Gullbørsen og Selger inngår en Kjøpsavtale ved at Selger fyller ut denne avtalen som mottatt i butikk. Avtalen er bindende først når Selger har returnert avtalen og Bjørklund Gullbørsen og/eller Bjørklund Gullbørsen sine samarbeidspartnere har mottatt denne sammen med Varen som Selger ønsker å selge.

Ved salg der Varen veier under 5gr tilkommer et ekspedisjonsgebyr på kr 179.

Eventuelle edelstener, perler eller annet uedelt materiale som er en del av Varen vil bli fjernet før verdivurdering, og returneres ikke Selger om Selger ikke ber om at dette ønskes returnert mot et gebyr i henhold til Kjøpsavtalen. Eventuell verdi av slikt materiale som ikke ønskes returnert, tilfaller Bjørklund Gullbørsen uten vederlag. Selger står også fritt til å fjerne edelstener og annet materiale for egen regning før innsendelse av Varen. Under ingen omstendigheter innehar Bjørklund Gullbørsen ansvar for retur av edelstener, perler eller annet uedelt materiale som ønskes returnert.

Eiendomsretten til Varen går over til Bjørklund Gullbørsen når Varen er kommet Bjørklund Gullbørsen og/eller Bjørklund Gullbørsen sine samarbeidspartnere i hende, samt at Bjørklund Gullbørsen har foretatt oppgjør for varene i samsvar med de betingelser som fremgår av Kjøpsavtalen.

 1. Selger

Selger må være over 18 år for å kunne inngå bindende avtale med Bjørklund Gullbørsen. Selger må videre være den rettmessige eier av Varen som blir sendt inn for salg til Bjørklund Gullbørsen. Ved innlevering av gull via Bjørklund butikk må Selger fremvise gyldig legitimasjon.

 1. Ansvar og trygghet

Bjørklund Gullbørsen garanterer at Varen er forsikret i transport fra Selger til Bjørklund Gullbørsen og/eller Bjørklund Gullbørsen sine samarbeidspartnere for inntil kr 100.000,- når Varen er innlevert Bjørklund butikk og Selger kan fremvise originalkvittering for innleveringen med Bjørklund butikkens stempel. Videre er Varen forsikret fra Bjørklund Gullbørsen har denne i hende til oppgjøret har funnet sted.

Krav på erstatning i forbindelse med skadet eller tapt forsendelse skal skje direkte til Bjørklund Gullbørsen.

Verdivurdering av innsendt gull gjøres i samarbeid med Norsk Edelmetall AS.

 1. Diskresjon

Bjørklund Gullbørsen garanterer en diskret håndtering av Varen som mottas. Alt gull som blir solgt til Bjørklund Gullbørsen smeltes og raffineres - alltid. Bjørklund Gullbørsen garanterer således at Selger aldri vil finne igjen innsendt Vare i annenhåndsmarkedet.

 1. Betaling

Når Bjørklund Gullbørsen og/eller Bjørklund Gullbørsen sine samarbeidspartnere har mottatt og verdivurdert Varen blir det beregnet en kjøpesum som Bjørklund Gullbørsen vil betale for Varen. Utbetalingen skjer ved overføring direkte til kontonummer oppgitt i avtalen. Det er Selger sitt ansvar å påse at oppgitt kontonummer er korrekt og Bjørklund Gullbørsen påtar seg intet ansvar for Selgers eventuelle feilregistrering av kontonummer.

De priser som angis på www.gullborsen.no er å regne som eksempler, og vil ikke være å anse som eksakt pris. Eksakt pris vil bli beregnet på grunnlag av gjeldende dagspris på det tidspunkt verdivurderingen av Varen er gjennomført.

 1. Retur

Ved mistanke om kriminell handling vil Bjørklund Gullbørsen ikke gjennomføre kjøpet, og Varen returneres til Selger per postoppkrav med en pris på kr. 300,-

Returnerte varer, uavhengig av årsak, som ikke avhentes vil bli returnert til Bjørklund Gullbørsen og vil bli smeltet om etter èn -1-måned, og verdien tilfaller Bjørklund Gullbørsen i sin helhet.

Selger vil ha angrerett på salget i inntil 14 dager etter at Bjørklund Gullbørsen og/eller Bjørklund Gullbørsen sin samarbeidspartner for analyse har mottatt Varen. Selger vil kunne heve salget og kunne få tilbakesendt Varen. Vi gjør vårt ytterste for å imøtekomme retur av innsendte Varer. I ytterste uheldig konsekvens betyr dette at Selger kan oppleve å få returnert gull i tilsvarende vekt og kvalitet som Selger har sendt inn. Ved retur tilkommer et gebyr på kr 179.

Under ingen omstendigheter innehar Bjørklund Gullbørsen ansvar for returnerte forsendelser, da returer sendes uforsikret. Dersom Varen skades eller kommer bort har Bjørklund Gullbørsen ingen erstatningsplikt for Varen. Dette gjelder også ved retur av stener og diamanter som selger ønsker returnert mot avtalt gebyr.

 1. Identitet

Den identitet Selger registreres under, er den Selger selv har oppgitt i Kjøpsavtalen. All informasjon registrert av Selger skal kun benyttes i kommunikasjon mellom Bjørklund Gullbørsen og Selger. Selger bekrefter ved signatur av avtalen at Selger er den Selger utgir seg for å være. Ved innlevering i butikk må Selger legitimere seg med gyldig legitimasjon. Ved mistanke om registrering av falsk identitet vil Bjørklund Gullbørsen ikke gjennomføre kjøpet, og de samme betingelsene som ved mistanke om kriminell handling under punkt 8. Retur vil gjøres gjeldende.

 1. Kontroll

Bjørklund Gullbørsen har rett til å kontrollere Varens ekthet og kvantitet og vurdere Varens verdi. Ved denne kontrollen tar ikke Bjørklund Gullbørsen ansvar for eventuelle skader som påføres Varen gjennom bruk av ulike teknikker, demonteringer og kjemikaler. Dersom Bjørklund Gullbørsen ved kontroll av Varen blir i tvil om Varens ekthet og / eller opprinnelse, kan Bjørklund Gullbørsen avstå fra kjøp av Varen.

 1. Endring av adresse

Dersom Selger endrer adresse etter at Kjøpsavtalen og Varen er sendt inn, og betaling for Varen ikke er mottatt, skal Selger uten opphold gi beskjed til Bjørklund Gullbørsen og oppgi ny adresse, telefonnummer osv. Adresseendringen skal skje skriftlig til Gullbørsen AS c/o Bjørklund Norge AS, Postboks 254 Alnabru, 0614 Oslo. Tap eller andre konsekvenser av manglende informasjon om endret adresse kan ikke belastes eller søkes erstattet av Bjørklund Gullbørsen.

 1. Misbruk og tyvgods

Bjørklund Gullbørsen har både rett og plikt til å anmelde mistanke om mulig tyvgods eller kriminell handling, og har en åpen dialog med politiet vedrørende mistenkelige forhold.

 1. Kontrollsamtale

Bjørklund Gullbørsen påberoper seg retten til å gjennomføre en kontrollsamtale med Selger, for å kunne verifisere Selgers identitet og / eller den pris som Bjørklund Gullbørsen er villig til å betale for den innsendte Varen, samt få bekreftet om de innsendte opplysningene er korrekt. Denne kontrollsamtalen skjer til det/de telefonnummer som Selger har oppgitt i Kjøpsavtalen.

 1. Force Majoure

Bjørklund Gullbørsen påtar seg intet ansvar for skade på Varen eller bortkomne Varer, dersom dette er forårsaket av Norsk eller utenlandsk lov påbud, krigshendelse, streik, blokade, naturkatastrofer eller lignende Force Majeure.

 1. GDPR

Kundens personopplysninger behandles for følgende formål: å fastslå Selgers identitet, opprettelse og administrasjon av kjøpsavtalen, utbetaling, betalingsoppfølging.

Bjørklund Gullbørsen, NO 997 725 786 MVA, e-post gullborsen@bjorklund.no, er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger.

Ved at Selger inngår en kjøpsavtale aksepterer Selger vilkårene og gir sitt samtykke til at BJØRKLUND GULLBØRSEN får rett til å behandle Kundens personopplysninger.

 

 1. Tvist

Tvist som oppstår i forbindelse med disse vilkår skal avgjøres i retten.